Elke inwoner of gezin kan lid worden van onze vereniging, De contributie is voor 2021 vastgesteld op 30 euro per lid, kinderen beneden de 18 jaar vallen onder het lidmaatschap van de ouders. In het jaar dat een kind 18 jaar wordt, dient deze contributie te gaan betalen. 

Bij gezinsuitbreiding, verhuizing etc. willen wij u als lid vriendelijk verzoeken dit door te geven aan onze penningmeester.

Verstrekkingspakket voor leden van de vereniging. Bij een sterfgeval heeft men het recht op een tegemoetkoming in de kosten bij gebruik van verenigingsdiensten en materialen binnen het werkgebied (Gem. Hoogeveen). Wij keren geen gelden uit, maar bieden onze diensten aan en daarmee nemen wij uw zorgen uit handen. Vindt de uitvaart buiten het werkgebied plaats dan keren wij een bedrag overeenkomstig met de op dat moment geldende pakketwaarde uit. 

De contributie en de waarde van het dienstenpakket wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.